BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Realizace

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

PZTS - Je základním elektronickým systémem patřícím do působnosti oboru „Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob“.  Je ze všech možností zabezpečení tou nejrozšířenější a v praxi nejčastěji uplatňovanou. Zabezpečovací systémy PZTS (EZS) mají velmi široké možnosti použití od malých aplikací až po rozsáhlé technologické celky v nejvyšších stupních utajení.

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), které byly dříve označovány pod pojmem Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS), jsou komplexem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Včasnou signalizací do místa obsluhy tak eliminují rozsah materiálních a případně jiných škod. 

Zabezpečovací systém se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládací klávesnice pro aktivaci a deaktivaci systému, z vnitřních či venkovních detektorů a z koncového zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní komunikátory, GSM a SMS brány, případně vysílače pro komunikaci s pultem centralizované ochrany (PCO).

 

Elektronická požární signalizace 

Systémy elektrické požární signalizace představují významnou část v souboru moderních sofistikovaných technologií. Tyto systémy mají významný podíl na ochraně majetku a osob.

Slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru. Musí být instalována tam, kde je to vyžadováno na základě posouzení požární bezpečnosti stavby nebo se instaluje na přání majitele objektu. Funkcí elektrické požární signalizace je včasná detekce požáru již v jeho počátečním stádiu, kdy je jeho likvidace snazší a nedochází k velkým škodám na majetku a ohrožení života a zdraví osob.

Systémy  EPS mohou být napojeny na další návazná zařízení , jako jsou např. stabilní hasící zařízení (SHZ), systémy elektronické kontroly vstupu (EKV), evakuační a místní rozhlas, vzduchotechnika, MaR, odvětrání – zařízení pro odvod tepla a kouře (ZOKT) atd.

 

CCTV

Je jednou z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí bezpečnostního průmyslu. Bezpečnostní kamery (IP kamery) dnes najdete úplně všude.

Kamerové bezpečnostní systémy jsou velmi oblíbeným doplňkem elektronického zabezpečovacího systému. Rozšiřují totiž jeho možnosti o identifikaci pachatele a o pořízení následných důkazů o trestné činnosti. 

Ve veřejně přístupných objektech a v exteriéru mají navíc kamerové bezpečnostní systémy preventivní odstrašující funkci na případné zloděje. Většina z těchto zlodějů se nechce nechat natočit při svém počínání a vyberou si raději jinou oběť, kde jim takové riziko nehrozí.

Účinnost kamerového systému je dána zejména vhodným výběrem těch správných komponent a jejich vhodnou instalací tak, aby následné záběry měly vypovídající hodnotu pro identifikaci pachatele a mohly být použity jako důkaz.

Typy kamerových systémů

 • AHD kamerové systémy – analogový přenos obrazu ve vysokém rozlišení (HD) 
 • Digitální kamerové systémy – maximální rozlišení obrazu propustností datové sítě 
 • Inteligentní kamery – pokročilé řešení pro videoanalýzu 
 • Multiobjektivové kamery – dokonalý obraz v detailech 
 • Termokamery – technologické procesy a speciální řešení 
 • Pohyblivé tubusové kamery – robustní řešení pro kompletní dohled

Stratia s.r. o. nabízí špičková řešení s využitím moderních komunikačních kanálů a digitálních technologií. Toto řešení umožňuje současné sledování kamer v reálném čase, záznam i přehrávání archivovaných snímků. Usnadňuje práci při archivaci, vyhledávání v záznamech a jejich dalším zpracování, export dat na paměťová média a přenos po síti.

Při realizaci se přizpůsobíme dle situace. Uvědomujeme si, že instalace naruší Váš provoz, a proto pracujeme tak, abychom Vás omezili co nejméně.

 

Identifikační systémy

Přístupový systém, nebo-li elektronická kontrola vstupu (EKV), úspěšně nahrazuje klasické klíče všude tam, kde je potřeba zabezpečit vstup do místnosti, oddělení nebo objektu pro osoby nebo předměty, například vozidla. Ověřování identity se nejčastěji děje prostřednictvím tzv. čipových karet, magnetických proužků, čárových kódů, rozpoznáním tvaru, u osob i rozpoznáním otisku prstu nebo jiných fyziologických jedinečností.

Díky přístupovému systému navíc získáte přehled o pohybu zaměstnanců v prostorách vaší firmy.

 

Nejpoužívanější identifikační systémy

 • čipové systémy
 • docházkové systémy
 • biometrické systémy
 • návštěvní systémy
 • vjezdové systémy budov a parkovišť
 • vyvolávací systémy
 • zvonkové systémy

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti přístupových a docházkových systémů. Instalujeme kvalitní a spolehlivé systémy od předních výrobců a dodavatelů.

 

Strukturovaná kabeláž

Je to univerzální systém, zahrnující metalické, optické prvky i bezdrátové spoje, které umožňují propojení jednotlivých elektronických zařízení a přenos digitálních i analogových signálů.

Umožňuje uživateli kdykoli se rozhodnout, jaká technologie bude použita jednoduchým přepojením změnit směřování konkrétní technologie do daného místa. Strukturovaná kabeláž má charakter nadčasového řešení, které se snaží respektovat možné budoucí změny při minimalizaci dalších nákladů s možnosti decentralizace systému. Je universální pro použití definovaných protokolů přenosu dat, hlasu a videosignálu. Rozdělení a popis vlastností je dán normami. Při návrhů řešení, struktury a provedení strukturované kabeláže budeme s vámi úzce spolupracovat, abychom porozuměli vašim požadavkům. Náš model dodání kabeláží znamená, že jako partner v poskytování těchto služeb umíme nabídnout výjimečnou hodnotu.

 

Datové sítě

Datové sítě představují v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, obrazu a rapidně narůstá i podíl datových sítí na přenosu informací v systémech TZB. Jak narůstá význam datových sítí, tak narůstají i nároky na kvalitu a spolehlivost komunikačních systémů jako prostředků, zodpovědných za přenos informací.

Naše společnost Stratia s.r.o. zajišťuje komplexní balíček datových sítí od návrhu po realizaci. 

Počátkem je návrh celkového řešení včetně položkovitého výkazu, výměru práce a materiálu s jistou vizí do budoucna, výběr vhodného systému, aktivních prvků, rozvaděčů, respektování požadavků zákazníka na vzhled u řešení interiérů apod.

Datové sítě dnešní doby vyžadují tu nejkvalitnější instalaci s mnoholetou životností. Striktní dodržení předepsaných norem při montáži, měřící protokol každé instalované datové trasy a kvalitní pravidelný servis, a proto je realizujeme prostřednictvím metalických a otických rozvodů strukturované kabeláže, bezdrátových mikrovlnných i laserových spojů.to vše je zárukou dlouhodobě fungující datové sítě.

 

Bezpečnostní poradenství

Společnost Stratia s.r.o. díky svému profesionálnímu týmu specialistů provádí kvalifikované bezpečnostní analýzy objektů pro potřeby vypracování konkrétního projektu na míru každého klienta. Tento projekt obsahuje zabezpečení objektu jak fyzickou ostrahou, tak i technickými prostředky.

Provádíme také bezpečnostní audity, penetrační testy, kontroly bezpečnosti.

Cílem je zjistit, zda aktuální opatření a všechny prvky týkající se bezpečnosti jsou v souladu s požadovanou úrovní zabezpečení, které odhalují potenciální rizika a zaměřují se na prevenci škod a dodržování bezpečnostních opatření.

SERVIS

Máme k dispozici tým specialistů, kteří mají na starosti opravy a servis mnoha systémů zabezpečení na různě odlišných nemovitostech.

Díky našemu týmu různě rozmístěným po celé České republice jsme schopni obstarat opravu poruchy ve velmi krátkém čase. Jedná se o řády desítek minut až 48 hodin podle závažnosti závady a dostupnosti techniků.

Pro naše smluvní zákazníky, kteří s námi mají servisní smlouvu, je naše pohotovost k dispozici 24 hodin denně bez omezení po celý rok.

REVIZE

Po dodávce a instalaci bezpečnostních tehnologijí jsou vždy kontrolovány našimi revizními techniky všechny prvky daného systému. Cílem této revize je kontrola shody instalace s projektovou dokumentací, montážní pokyny výrobců zařízení, platnými normami a předpisy. Na provedenou revizi zařízení je uživateli vydána výchozí revizní zpráva.

Po dobu životnosti systémů jsou prováděny pravidelné revize a prohlídky zařízení.

PROJEKTY

Do našeho týmu spadá projektová skupina, plně vybavená pro projektovou a inženýrskou činnost včetně informačního systému pro zpracování citlivých informací. Klientele nabízí autorizované zpracování projektové dokumentace komplexního řešení bezpečnostních aplikací dle platných norem a předpisů.

Update cookies preferences